ITA สถานศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวทั้งหมด

สนามสอบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาอำนวยความสะดวกโดยจัดจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร รร.

เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ทางโรงเรียนจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบโดยให้ร้านค้าภายในโรงอาหารของทางโรงเรียนจำหน่ายอาหารให้กับผู้เข้าสอบทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบและผู้ติดตาม

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน