เลือกชุมนุม


ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวทั้งหมด

สพม.39 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำฯ

ข้าราชการครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาที่จะเกษียณอายุราชการเม่สิ้นปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำฯ โดยมีนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการอบรม ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัดที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมสร้างสรรค์พัฒนางานด้านการศึกษา ด้วยความรัก ความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ อุทิศตน สืบทอดเจตนารมณ์และปณิธานในวิชาชีพอันทรงเกียรติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบอายุเกษียณอายุราชการ สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างกับอนุชนคนรุ่นหลัง และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข …

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน