การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Google Workspace for Education” 

– คลิก >> เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Google Workspace for Education” – 

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครนักเรียน

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2566

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคเหนือ สังกัด สพม

ศูนย์คอมพิวเตอร์-ห้องเรียนออนไลน์


– ห้องเรียนออนไลน์ –

ITA สถานศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ปี 2566
(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment)ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด