โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 66 พรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวทั้งหมด

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยารับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำทีมโดยนายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล นายสมเจตน์ พันธ์พรม และนายประเทือง วงศ์ประเสริฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561