การอบรมสัมมนาโครงการ “รู้กฎหมาย รักษาวินัย ครูไทยเข้มแข็ง” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

แชร์ข้อมูล

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการ “รู้กฎหมาย รักษาวินัย ครูไทยเข้มแข็ง” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการอบรม โดยกลุ่มกฎหมายและคดีได้จัดอบรมสัมมนาโครงการรู้กฎหมาย รักษาวินัยครูไทยเข้มแข็ง ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายกฎหมายออกใหม่สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อลดปริมาณผู้กระทำผิดวินัยจากการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 3. เพื่อสนับสนุนมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

#รูปภาพจาก Facebook: สพม สามเก้า พิษณุโลก อุตรดิตถ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.