ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน

แชร์ข้อมูล

ระเบียบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2560

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารระเบียบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2560 (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published.