ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

กำหนดการใช้ระบบกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา(สพม.39) จะเริ่มใช้ระบบระบบกิจกรรมชุมนุม(ออนไลน์) ปีการศึกษา 2562


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม