ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2565


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ