ฝ่ายบริหาร

 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มภารกิจบริหารงานวิชาการ
(ตำแหน่ง ว่าง)

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มภารกิจงานบริหารงานทั่วไปและงานกิจการนักเรียน

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล แผนงานและงบประมาณ