ฝ่ายบริหาร


นางหัทยา   นุกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

นายศักดิ์ชัย   ศิริวรรณ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารงานทั่วไป