ฝ่ายบริหาร

 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจงานบริหารงานทั่วไปและงานกิจการนักเรียน

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล แผนงานและงบประมาณ