ฝ่ายบริหาร

 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

……………………………………
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจบริหารงานวิชาการ
(ตำแหน่ง ว่าง)

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มอำนวยการและงานกิจการนักเรียน
(ตำแหน่ง ว่าง)

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มภารกิจแผนงานและงบประมาณ
(ตำแหน่ง ว่าง)