พันธกิจ

พันธกิจโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒. จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสเรียนร่วม

๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

๔. สร้างระบบการบริหารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล

๕. พัฒนาและใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ