งานส่งเสริมระเบียบวินัย

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ขอบข่ายงาน บทบาท และหน้าที่ทั่วไป

  1.   กำหนดแผนงาน/โครงการงานส่งเสริมระเบียบวินัย
  2.   ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริม อบรม ระเบียบวินัยตามแผนงาน/โครงการ
  3.   กำกับดูแลพฤติกรรมผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
  4.   ประสานงานครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  5.   ประเมินผลการดำเนินงาน รายงานให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และสาธารณชนทราบ
  6.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารดาวน์โหลด
  • ระเบียบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ว่าด้วยการลงโทษ ตัดคะแนนและให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2560 (PDF)