กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์


นางสาวกุสาวดี    คงจำเนียร
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)
วิชาเอก นาฏศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ


นายภาณุพงศ์    สุดใจ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
วิชาเอก ดนตรีไทย


นางสาวรทิกร   พรพุฒิโชติ
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
วิชาเอก ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นายอนุวัฒน์   อ่อนคำพา
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  –
วิชาเอก ดนตรีสากล
– อยู่ระหว่างรอคำสั่งรับตำแหน่ง –