นักการภารโรงและแม่บ้าน


นายมานัส   แตงคง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ


นายมารุต   เพชรดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักการภารโรง


นายปรีชา   อุ่นวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักการภารโรง


นายจรัญ   มีช้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักการภารโรง


นางลำจวน ชื่นชม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง  แม่บ้าน


นางจงรัก นวลอยู่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง  แม่บ้าน


นางสมหมาย นิ่มอนงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง  แม่บ้าน


นางประพิม    ทองแดง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง  แม่บ้าน