วิสัยทัศน์

              โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ควบคู่ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมก้าวสู่คุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง