ทำเนียบผู้บริหาร

 
คนที่ ๑
นายณรงค์   มากประยูร
ตำแหน่ง ศึกษาธิการอำเภอพรหมพิราม รักษาการครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

คนที่ ๒   
นายฉลอง เกษน้อย 
ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๙
ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๖
ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๐ 

คนที่ ๓   
นายธงชัย จักกาบาตร์ 
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๕  

คนที่ ๔   
นายวัฒนา ภาวะไพบูลย์ 
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐

คนที่ ๕   
นายองอาจ สุขแสงสุวรรณ 
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔

คนที่ ๖   
นายชูชาติ อุทะโก 
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓

คนที่ ๗   
นายชูชาติ คุ้มพวง 
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
รวมระยะเวลา ๘ เดือน วัน ๑๘ วัน

คนที่ ๘ 
ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ 
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
รวมระยะเวลา ๘ ปี ๑๑ เดือน

คนที่ ๙  นายไพรัตน์ กลิ่นทับ
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รวมระยะเวลา ๓ วัน

คนที่ ๑๐  ดร.อุไร   ปัญญาสิทธิ์
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
รวมระยะเวลา ๑ ปี ๘ เดือน ๒๑ วัน

คนที่ ๑๑ นางหัทยา  นุกอง
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ปัจจุบัน