กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางสาววิลาวัลย์   จันทร์พร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

นายธีรพงศ์   สถาน
ตำแหน่ง  ครู (คศ.๑)    วิทยฐานะ  –
วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์

นางสาวนฤมล   อยู่สุด
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –
วิชาเอก คหกรรม


นางสาววพชรพรรณ   สุวรรณโณ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –
วิชาเอก เกษตรกรรม

นายธนายุทธ   เรือนก้อน
ตำแหน่ง ครูสอนคหกรรม