กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางภัทราพร    รัตนสากล 
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ. ๒)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางภควรรณ นาคสิงห์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานวิชาการและงานหลักสูตร


นางรัตนา   วงศ์สอน
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานห้องสมุด


นางทัศน์มิรา   จักกภูมิ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นางสาวอรุณวดี  ปาอาภรณ์

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ. ๒)


นายสานิตย์ ทองจันทร์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางสาวธัญยาภรณ์ ​ พุกเพชร
ตำแหน่ง ครู(คศ.๑)  วิทยฐานะ   –

นางสาวศศิประภา  ลอกทอง
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ  –