ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

๑. ข้อมูลทั่วไป

      ๑.๑ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗๗ หมู่ที่ ๑ ถนนพรหมวิถี ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๕๕ – ๓๖๙๑๐๐ โทรสาร ๐๕๕ – ๓๖๙๐๙๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

      ๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

      ๑.๓ เขตพื้นที่บริการการศึกษา จำนวน 10 ตำบล ในอำเภอพรหมพิราม ดังนี้
            – ๑). ตำบลพรหมพิราม ทุกหมู่บ้าน (หมู่ 1-15)  
            – ๒). ตำบลหนองแขม ทุกหมู่บ้าน (หมู่ 1-10)  
            – ๓). ตำบลท่าช้าง ทุกหมู่บ้าน (หมู่ 1-13)  
            – ๔). ตำบลทับยายเชียง ทุกหมู่บ้าน (หมู่ 1-6)  
            – ๕). ตำบลหอกลอง ทุกหมู่บ้าน (หมู่ 1-7)  
            – ๖). ตำบลมะตูม ทุกหมู่บ้าน (หมู่ 1-6)  
            – ๗). ตำบลมะต้อง (หมู่ 1-4 , 6 , 9 , 12)  
            – ๘).ตำบลศรีภิรมย์ (หมู่ 1 , 4-9 ,11)  
            – ๙). ตำบลตลุกเทียม (หมู่ 3 , 6-9)  
            – ๑๐). ตำบลวงฆ้อง (หมู่ 1-2)  

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร

      ๒.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางหัทยา   นุกอง  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(คศ.๓)  กศ.ม.(การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร) ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน

      ๒.๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๓ คน

          ๒.๒.๑  ………………………………….    รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารวิชาการ

          ๒.๒.๒  นายศักดิ์ชัย   ศิริวรรณ    รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารงานทั่วไป

          ๒.๒.๓  ………………………………….   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล

          ๒.๒.๔. นายนพดล   สายอรุณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

๓. ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาตั้งอยู่เลขที่ ๔๗๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ติดเขตเทศบาลตำบลพรหมพิรามด้านทิศตะวันตก และอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกับโรงเรียนพิรามอุทิศ โรงพยาบาลพรหมพิราม ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม และสถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมพิราม ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตามทะเบียน พล. ๓๕๙ โฉนดตราจองที่ ๓๘๓๔ เล่มที่ ๓๔ หน้า ๔๙ ปัจจุบันมีเนื้อที่จำนวน ๗๘ ไร่เศษ

          เปิดทำการสอนนักเรียนแบบสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ เริ่มแรกอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว สร้างด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงสังกะสี จำนวน ๒ ห้องเรียน มีครู ๔ คน มีนายณรงค์ มากประยูร ศึกษาธิการอำเภอพรหมพิราม ขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายฉลอง เกษน้อย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และมีผู้บริหารดังนี้

          คนที่ ๑   นายณรงค์   มากประยูร ดำรงตำแหน่ง รักษาการครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๘

         คนที่ ๒   นายฉลอง เกษน้อย  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๙  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๖   และ ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๐

          คนที่ ๓   นายธงชัย จักกาบาตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๕

          คนที่ ๕   นายวัฒนา ภาวะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐

          คนที่ ๕   นายองอาจ สุขแสงสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔

          คนที่ ๖   นายชูชาติ อุทะโก ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓

          คนที่ ๗   นายชูชาติ คุ้มพวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๘ เดือน วัน ๑๘ วัน

          คนที่ ๘  ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  รวมระยะเวลา ๘ ปี ๑๑ เดือน

          คนที่ ๙  นายไพรัตน์   กลิ่นทับ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๓ วัน

          คนที่ ๑๐  ดร.อุไร   ปัญญาสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๑ ปี ๘ เดือน ๒๑ วัน

          คนที่ ๑๑ นางหัทยา   นุกอง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ปัจจุบัน

          จากอดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ขนาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย และเข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๕ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการเครือข่ายนำร่อง การใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ของกรมสามัญศึกษา ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ วก. ๑๑๖๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓