กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

นายวรวุฒิ   มะลิวงษ์ 
 ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ   ชำนาญการ (คศ.๒)
ระบบ  B-Obec

หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์


 นางสาวนาถอนงค์ กางถัน
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
งานสารสนเทศโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
งานเลื่อนเงินเดือน
ระบบ SESA

นายมาโนช   พรามพิทักษ์
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นางสวิชญา   คำดีเพ็ง

 ตำแหน่ง ครู    (พนักงานราชการ)
งานประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน (Webmaster :  http://www.phws.ac.th)
ผู้ดูแล FACEBOOK PAGE  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา :: Phromphiramwittaya School


นางสาวกรรณิการ์ สีม่วง
ครูสอนคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ