งานทะเบียนนักเรียน

การขอหลักฐานทางการศึกษา(กรณีสูญหาย)
1.
ให้ดำเนินการแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
2.ถ่ายรูปเสื้อเชิ้ตสีขาว(ไม่สวมแว่น)
2.1.นักเรียนที่จบตั้งแต่ รุ่นที่ 1  ถึง  รุ่นปีการศึกษา 2546  รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 บาน
2.2.นักเรียนที่จบปีการศึกษา 2547 ถึง ปัจจุบัน รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 บาน
3.ติดต่อเขียนคำร้องขอหลักฐาน(ด้วยตนเองเท่านั้น)ที่ห้องทะเบียนนักเรียน  อาคาร 4 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
หมายเหตุ
1).
โปรดยื่นคำร้องการขอหลักฐานไว้ล่วงหน้า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ  3-5 วัน
เว้นแต่ ผู้มีอำนาจลงนามหลักฐานไม่ติดราชการนอกสถานที่สามารถดำเนินการให้ได้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว
2).กรณีการขอหลักฐานสำหรับผู้ที่ไม่จบการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น ทางโรงเรียนขอสงวนไว้สำหรับผู้ที่ยังมีอยู่ในระบบสารสนเทศของทางโรงเรียน(ปีการศึกษา 2549 ถึง ปัจจุบัน)

แบบคำขอหลักฐาน และแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

หมายเหตุ  การติดต่องานทะเบียนเพื่อขอหลักฐานการศึกษา กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง ทั้งที่เป็นนักเรียนปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ และนักเรียนที่เป็นศิษย์เก่า

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ไฟล์ PDF และ Excel