งานทะเบียนนักเรียน

การขอหลักฐานทางการศึกษา(กรณีสูญหาย)
1.
ให้ดำเนินการแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
2.ถ่ายรูปเสื้อเชิ้ตสีขาว(ไม่สวมแว่น)(ไม่ใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ  ต่างหู เป็นต้น)
2.1.นักเรียนที่จบตั้งแต่ รุ่นที่ 1  ถึง  รุ่นปีการศึกษา 2546  รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 บาน
2.2.นักเรียนที่จบปีการศึกษา 2547 ถึง ปัจจุบัน รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 บาน
3.ติดต่อเขียนคำร้องขอหลักฐาน(ด้วยตนเองเท่านั้น)ที่ห้องทะเบียนนักเรียน  อาคาร 4 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
หมายเหตุ
1).
โปรดยื่นคำร้องการขอหลักฐานไว้ล่วงหน้า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ  3-5 วัน
เว้นแต่ ผู้มีอำนาจลงนามหลักฐานไม่ติดราชการนอกสถานที่สามารถดำเนินการให้ได้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว
2).กรณีการขอหลักฐานสำหรับผู้ที่ไม่จบการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น ทางโรงเรียนขอสงวนไว้สำหรับผู้ที่ยังมีอยู่ในระบบสารสนเทศของทางโรงเรียน(ปีการศึกษา 2549 ถึง ปัจจุบัน)

————————————————————————————————————————————————

แบบคำขอหลักฐาน และแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

 • ใบสมัครเรียนเข้าเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 รับสมัครวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563 (เข้าใหม่) (PDF)  (Word)
 • คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา (PDF)
 • คำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน(PDF)(Word)
 • คำร้องขอเรียนซ้ำ(PDF)(Word) : กรณีนักเรียน ม.3 , ม.6 ไม่จบการศึกษา เพื่อขอเรียนซ้ำในปีการศึกษาถัดไป
 • ใบสมัครเรียนเข้าเรียน ม.1 ม.4 (ปีการศึกษา 2562) (เข้าใหม่) (PDF)
 • ใบสมัครเรียนเข้าเรียน (กรณย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น) ม.ต้น (PDF)
 • ใบสมัครเรียนเข้าเรียน (กรณย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น) ม.ปลาย (PDF)
 • ใบมอบตัว ม.1 (ปีการศึกษา 2562) (PDF) (Word)
 • ใบมอบตัว ม.4 (ปีการศึกษา 2562) (PDF) (Word)
 • ใบมอบตัว นักเรียนย้ายเข้า  (PDF) (Word)
 • แบบคำขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน (กรณี : ขอทำบัตรใหม่ , บัตรหาย , ขอเปลี่ยนบัตร…….)

หมายเหตุ  การติดต่องานทะเบียนเพื่อขอหลักฐานการศึกษา กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง ทั้งที่เป็นนักเรียนปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ และนักเรียนที่เป็นศิษย์เก่า

————————————————————————————————————————————————

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 (หลัง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)

————————————————————————————————————————————————

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

————————————————————————————————————————————————
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

————————————————————————————————————————————————

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ไฟล์ PDF และ Excel

————————————————————————————————————————————————
แบบฟอร์ม (ปีการศึกษา2562)

 • ใบสมัครเรียนเข้าเรียน ม.1 ม.4 (เข้าใหม่) (PDF)
 • ใบสมัครเรียนเข้าเรียน (กรณย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น) ม.ต้น (PDF)
 • ใบสมัครเรียนเข้าเรียน (กรณย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น) ม.ปลาย (PDF)
 • ใบมอบตัว ม.1 (ปีการศึกษา 2562) (PDF) (Word)
 • ใบมอบตัว ม.4 (ปีการศึกษา 2562) (PDF) (Word)


————————————————————————————————————————————————

ระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักเรียน