งานแนะแนวการศึกษา


นางสาวจุรีรัตน์  ปงผาบ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –

นายภาคภูมิ    ใจสุดา
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –