งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

– แนวทางการดำเนินการป้องกัน “การบูลลี่ในสถานศึกษา”

 

ขอบข่ายงาน บทบาท และหน้าที่
 1.   แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ ดำเนินการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนในระดับ
  ร่วมกับครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนและฝ่ายบริหาร กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในระดับชั้น
  ที่รับผิดชอบทุกวัน และบันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้รองผู้อำนวยการกิจการฯ ทราบ
 2. กำหนดแผน/โครงการประชุมผู้ปกครอง ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการจัดการ
  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริหาร ครู
  และสาธารณชนทราบ
 3. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ดำเนินการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล จำแนกตามห้องเรียน
  ระดับชั้น
 4. การคัดกรองนักเรียน ประสานงานครูที่ปรึกษานักเรียน ดำเนินการคัดกรองนักเรียน จำแนกตามห้องเรียน
  และตามระดับชั้นเรียน
 5. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน ประสานครูที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานในการส่งเสริมพัฒนา
  นักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 6. การป้องกันและแก้ไขปัญหา  ประสานงานครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
 7. การส่งต่อ  ประสานงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายบริหาร หัวหน้าระดับ ในการส่งต่อนักเรียน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย