กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ เพิ่มเติม O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ปี 2565)