คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

 1. นายสุทน สังสีแก้ว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
 2. นายทวีศักดิ์ เขม้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นายชูชัย ภูสะเทียน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายชูชาติ เอี่ยมเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายพิษณุ เสามี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายประดับ กลิ่นขำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นายศักดิ์ชัย สุขธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. พระครูสิริธรรมานุสนธิ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา
 9. พระครูอุภัยโกศล ผู้แทนองค์กรศาสนา
 10. นายวันดี อุดมผล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 11. นายจำนงค์ กลิ่นขำ ผู้แทนศิษย์เก่า
 12. นางขนิษฐา บัวใบ ผู้แทนองค์กรชุมชน
 13. นายชาญชัย แสงมะลิ ผู้แทนผู้ปกครอง
 14. นางภควรรณ นาคสิงห์ ผู้แทนครู
 15. นางนัชชนา พรหมพร ครูชำนาญการพิเศษ
 16. นางธนวรรณ แสนกล้า ครู
 17. นางหัทยา นุกอง เลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา