กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายอุดร ภูสมสี
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ


นางอานุช  จูเมฆา 
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

 

นางนัชชนา พรหมพร
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานบุคคลากร


นางสาวภรณ์พรรณ   จันทร์แย้มสงค์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางสาวสมสุวรรณ   เผือกสกุล
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการ(คศ. ๒)


นายวชิร   กลีบลำดวน
ตำแหน่ง  ครู  (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –


นางธนวรรณ   แสนกล้า

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ  –


นางสาวธนาภรณ์   แสงทอง

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ  –

นางสาวแพรวดาว  พรหมเอาะ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ  –

นางสาวจิตทิวา   วุฒิทา
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ  –