กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวรุ่งอรุณ   พินิจผล
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสุภาพร   สวัสดิเทพ
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางพรทิพย์   สุขเต็มดี 
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางลาวัลย์   แสงขำ
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางจินตจิต    วงษา 
 ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ   ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการศึกษา


นางสาววาสนา   บางแบ่ง

ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ   ชำนาญการ (คศ.๒)


นางสาวธารีรัตน์   สุวรรณ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ   ชำนาญการ (คศ.๒)


นางสาวกนกวรรณ    มีบุญล้ำ
ตำแหน่ง  ครู   (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –
ผู้ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT)


นายภคพนธ์  ศิรินันทยา
ตำแหน่ง  ครู   (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –