งานสารบรรณ

ดาวน์โหลด เอกสารราชการคำสั่งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ปี 2566

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
– คำสั่งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ที่ 124/2566 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ปีการศึกษา 2566
– คําสั่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา(แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ 227/2565
– คําสั่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ที่ 125/2565
– คําสั่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ที่ 79/2564