เอกลักษณ์

เอกลักษณ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

“เรียนเด่น บริเวณสวย เสริมด้วยกีฬา พัฒนาดนตรี มีคุณธรรม”