งานประกันคุณภาพการศึกษา

– รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (Self-Assessment Report :SAR)

– รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (Self-Assessment Report :SAR)

– คลิกเพื่อดาวน์โหลด ค่าเป้าหมายของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ปีการศึกษา 2564 [Google Drive]

– ค่าเป้าหมายโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ปี-66