เป้าหมาย

เป้าหมายโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะทางวิชาการ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

๒. นักเรียนด้อยโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนทุกคน

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และ เป็นเลิศในการเป็นผู้นำทางวิชาการ และยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๔. มีระบบการบริหารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๕. สถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของชุมชน ผู้ปกครองเชื่อมั่นในคุณภาพของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา