งานแนะแนวการศึกษา


นางวิภาพร    ศรีอินทร์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา