งานแนะแนวการศึกษา


นางสาวสุธิษา   เฉยนก
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา