งานแนะแนวการศึกษา


นางวิภาพร    ศรีอินทร์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา


นางสาวสุธิษา   เฉยนก
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –