งานหลักสูตรและวิชาการ


คลิกเพื่อดาวน์โหลด คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ 184/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา