วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นเลิศทางวิชาการ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คู่คุณธรรม เป็นแกนนำการจัดการเรียนร่วม และพัฒนาบุคลากรให้จัดกระบวนการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย