การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2565

ข้อมูลพื้นฐาน
o1 : โครงสร้างหน่วยงาน
o2 : ข้อมูลผู้บริหาร
o3 : อำนาจหน้าที่
o4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยนงาน
o5 : ข้อมูลการติดต่อ
o6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
o7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 : Q&A
o9 : Social Network
การบริหารงาน
o10 : แผนดำเนินงานประจำปี
o11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
o14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 : E -Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
o34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
o39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565