ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

๑. ข้อมูลทั่วไป

      ๑.๑ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗๗ หมู่ที่ ๑ ถนนพรหมวิถี ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๕๕ – ๓๖๙๑๐๐ โทรสาร ๐๕๕ – ๓๖๙๐๙๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

      ๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

      ๑.๓ เขตพื้นที่บริการการศึกษา จำนวน ๑๒ ตำบล ในอำเภอพรหมพิราม

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร

      ๒.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์  ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๗๒๓๗๙๗  บริหารงานกลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล

      ๒.๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๓ คน

          ๒.๒.๑ ………………………………..(ตำแหน่ง ว่าง) รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

                      ๒.๒.๑.๑ นายอดิศักดิ์   จันทร์เกษม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

                      ๒.๒.๑.๒ นางภควรรณ   นาคสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

          ๒.๒.๒ ………………………………..(ตำแหน่ง ว่าง) รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มอำนวยการและงานกิจการนักเรียน

          ๒.๒.๓ ………………………………..(ตำแหน่ง ว่าง) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มภารกิจแผนงานและงบประมาณ

๓. ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาตั้งอยู่เลขที่ ๔๗๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ติดเขตเทศบาลตำบลพรหมพิรามด้านทิศตะวันตก และอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกับโรงเรียนพิรามอุทิศ โรงพยาบาลพรหมพิราม ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม และสถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมพิราม ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตามทะเบียน พล. ๓๕๙ โฉนดตราจองที่ ๓๘๓๔ เล่มที่ ๓๔ หน้า ๔๙ ปัจจุบันมีเนื้อที่จำนวน ๗๘ ไร่เศษ

          เปิดทำการสอนนักเรียนแบบสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ เริ่มแรกอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว สร้างด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงสังกะสี จำนวน ๒ ห้องเรียน มีครู ๔ คน มีนายณรงค์ มากประยูร ศึกษาธิการอำเภอพรหมพิราม ขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายฉลอง เกษน้อย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และมีผู้บริหารดังนี้

          พ.ศ. ๒๕๒๑ นายฉลอง เกษน้อย ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ. ๒๕๒๖ นายฉลอง เกษน้อย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ. ๒๕๓๐ นายธงชัย จักกาบาตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ. ๒๕๓๕ นายวัฒนา ภาวะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ. ๒๕๔๐ นายองอาจ สุขแสงสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ. ๒๕๔๔ นายชูชาติ อุทะโก ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ. ๒๕๕๓ นายชูชาติ คุ้มพวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

          พ.ศ. ๒๕๕๔ นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

          จากอดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ขนาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย และเข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๕ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการเครือข่ายนำร่อง การใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ของกรมสามัญศึกษา ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ วก. ๑๑๖๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓