เจ้าหน้าที่

นางสาวฐิติมา   ปานเกิด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน


นางสาวพนิดา บัวหิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์


ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิดาภา ทองเรือง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล


นางสาวศิตาพร   เหมือนมี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียน


นายเริงฤทธิ์   หล้าธิ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา