เจ้าหน้าที่

นางสาวฐิติมา   ปานเกิด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน


ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิดาภา ทองเรือง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล


นางสาวศิตาพร   เหมือนมี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียน