กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนางนงนุช    ศรีเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)

นางวิลาวัลย์   จันทร์พร
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางประชุม   สุวรรณ
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์


นางสาวกฤษชกร   สุหนั่น
ตำแหน่ง  ครูสอนการงานฯ (อัตราจ้าง)