กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางสาววิลาวัลย์   จันทร์พร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

นายธีรพงศ์   สถาน
ตำแหน่ง  ครู (คศ.๑)    วิทยฐานะ  –


นางสาววพชรพรรณ   สุวรรณโณ
ตำแหน่ง ครูสอนเกษตรกรรม

นายธนายุทธ   เรือนก้อน
ตำแหน่ง ครูสอนคหกรรม