กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนางนงนุช ศรีเมือง 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูชำนาญการ (คศ.๒)


นางประชุม สุวรรณ
ครูชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์


นางสาวกฤษชกร สุหนั่น
ครู (อัตราจ้าง)