กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิลาวัลย์   จันทร์พร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางประชุม   สุวรรณ
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์


นางจินตนา   ชูศรี
ตำแหน่ง  ครู (คศ. ๑)   วิทยฐานะ  –


นางสาววราพร   เกตุนิ่ม
ตำแหน่ง ครูสอนอุตสาหกรรมศิลป์


นางสาววพชรพรรณ   สุวรรณโณ
ตำแหน่ง ครูสอนเกษตรกรรม