กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางกันต์ฤทัย  ปาอาภรณ์

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ. ๒)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางภควรรณ นาคสิงห์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานวิชาการและงานหลักสูตร


นางรัตนา   วงศ์สอน
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานห้องสมุด


นางทัศน์มิรา   จักกภูมิ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา


นายสานิตย์ ทองจันทร์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางสาวภัทราพร    ลิขิตสันติ 
 ตำแหน่ง ครู   (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –


นางสาวธัญยาภรณ์ ​ พุกเพชร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ   –