กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกันต์ฤทัย  ปาอาภรณ์
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ. ๒)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภควรรณ นาคสิงห์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารงานวิชาการ


นางรัตนา   วงศ์สอน
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

นายสานิตย์ ทองจันทร์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

นางทัศน์มิรา   จักกภูมิ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)