นักศึกษาฝึกประสบการณ์/ฝึกงาน


นางสาวรุ่งทิวา   แซ่ห่าน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์


นางสาวพลอยชมพู   คงถาวร
นักศึกษาฝึกสอน มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขาวิชาภาษาจีน


………………………………………………..
นักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชา………………………..