นักศึกษาฝึกประสบการณ์/ฝึกงาน

นายกฤตานนท์   ท้าววัฒนากุล
นักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชา ภาษาจีน

นางสาวนิรมล จูพุก
นักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชา ภาษาจีน

นางสาวโชติกา กาวิน
นักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชา ภาษาเมียนมาร์


นางสาวเฉลิมศรี คำเครือจันทร์
นักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชา ภาษาเมียนมาร์

หมายเหตุ นักศึกษาฝึกงาน จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ฝึกงานระหว่าง วันที่ 11 ธันวาคม  2561 – 29 มีนาคม 2562