นักศึกษาฝึกประสบการณ์/ฝึกงาน

………………………………………………….
นักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชา ภาษาจีน

………………………………………………….
นักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชา ภาษาจีน

………………………………………………….
นักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชา ภาษาเมียนมาร์

………………………………………………….
นักศึกษาฝึกงาน
สาขาวิชา ภาษาเมียนมาร์

 

หมายเหตุ นักศึกษาฝึกงาน จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ฝึกงานระหว่าง วันที่ 26 พฤศจิกายน  2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562