นักศึกษาฝึกประสบการณ์/ฝึกงาน


นางสาวนัทวรรณ   บุญยัง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สังเกตุการสอน
สาขาวิชา ภาษาไทย


นางสาวนัทธมน  ขันติสถาพร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์สังเกตุการสอน
สาขาวิชา ภาษาไทย


นายปริญญา  โพธิ์เงิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สังเกตุการสอน
สาขาวิชา พลศึกษา


นางสาวณัชชา บุญรอด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สังเกตุการสอน
สาขาวิชา คณิตศาสตร์

หมายเหตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สังเกตุการสอน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 –  28 มิถุนายน 2562