กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางรัตนา   เงินแจ้ง
 ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)


นางสาวสวรส   ปานเกิด
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาวเนตรนภา   สุขชวดมี
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)


นางสาวเอมอัชนา   เพ็ชรสะอาด
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  –


นางสาวสรารัตน์   สอนสุกอง
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ  –