กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

นายปรีชา   แสงเหมือนขวัญ
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

นางเกตุกนก   ด่านสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)

นางรัตนา   สงสังข์
 ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการศึกษา

นางสาวเนตรนภา   สุขชวดมี
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)


นางสาวปิยนันท์   ขัตเตชา
 ตำแหน่ง  ครูสอนชีววิทยา