กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

นายปรีชา   แสงเหมือนขวัญ
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

นางรัตนา   เงินแจ้ง
 ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการศึกษา

นางสาวสวรส   ปานเกิด
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

นางสาวเนตรนภา   สุขชวดมี
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)


นางสาวเอมอัชนา   เพ็ชรสะอาด
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ  –


นางสาวปิยนันท์   ขัตเตชา
 ตำแหน่ง  ครูสอนชีววิทยา