กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางรัตนา   สงสังข์
 ตำแหน่ง ครู (คศ.๑)   วิทยฐานะ  –
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

นายปรีชา   แสงเหมือนขวัญ
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

นางเกตุกนก   ด่านสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)

ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

นางสาวเนตรนภา   สุขชวดมี
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

นางสาวปิยนันท์   ขัตเตชา
 ตำแหน่ง  ครูสอนชีววิทยาและงานสารบรรณ