นักการและแม่บ้าน


 นายมนูญ  นาคคงคำ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
หัวหน้านักการภารโรง คนงานและแม่บ้าน


นายสันติชัย  ยาคล้าย
คนงาน


นายเพชร  วงศ์บุดดา
คนงาน


นางลำจวน ชื่นชม
 แม่บ้าน


นางจงรัก นวลอยู่
 แม่บ้าน


นางสมหมาย นิ่มอนงค์
 แม่บ้าน


นางหนูเล็ก   โพธ์ศรี
แม่บ้าน


นางประพิม    ทองแดง
แม่บ้าน