นักการและแม่บ้าน


นายมานัส   แตงคง
คนงาน


นายมารุต   เพชรดี
คนงาน


นายปรีชา   อุ่นวงศ์
คนงาน


นายจรัญ   มีช้าง
คนงาน


นางลำจวน ชื่นชม
 แม่บ้าน


นางจงรัก นวลอยู่
 แม่บ้าน


นางสมหมาย นิ่มอนงค์
 แม่บ้าน


นางประพิม    ทองแดง
แม่บ้าน