นักการและแม่บ้าน

 นายมนูญ  นาคคงคำ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
หัวหน้านักการภารโรง คนงานและแม่บ้าน


นายสุชน ทองเถื่อน
ช่างไฟฟ้า


นายสันติชัย  ยาคล้าย
คนงาน


นายเพชร  วงศ์บุดดา
คนงาน


นางลำจวน ชื่นชม
 แม่บ้าน


นางจงรัก นวลอยู่
 แม่บ้าน


นางสมหมาย นิ่มอนงค์
 แม่บ้าน


นางหนูเล็ก   โพธ์ศรี
แม่บ้าน


นางประพิม    ทองแดง
แม่บ้าน