นักการและแม่บ้าน

 นายมนูญ  นาคคงคำ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
หัวหน้านักการภารโรง คนงานและแม่บ้าน


นายอดุลย์ศักดิ์ ขัตเตชา
 พนักงานบริการ


นายสุชน ทองเถื่อน


นางลำจวน ชื่นชม
 แม่บ้าน


นางจงรัก นวลอยู่
 แม่บ้าน


นางสมหมาย นิ่มอนงค์
 แม่บ้าน


นายบรรจง แก้วอ้น
คนสวน


นางหนูเล็ก   โพธ์ศรี
แม่บ้าน


นายเพชร  วงศ์บุดดา
คนงาน


นางประพิม    ทองแดง
แม่บ้าน