นักการและแม่บ้าน

 นายมนูญ  นาคคงคำ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
หัวหน้านักการภารโรง คนงานและแม่บ้าน


นายอดุลย์ศักดิ์ ขัตเตชา
 พนักงานบริการถ่ายเอกสารทั่วไป


นายสุชน ทองเถื่อน


นางระเบียบ มากมา
แม่บ้าน


นางลำจวน ชื่นชม
 พนักงานรักษาความปลอดภัย


นางจงรัก นวลอยู่
 แม่บ้าน


นางสมหมาย นิ่มอนงค์
 แม่บ้าน

นางสาวรัชดา   สระทองหา
แม่บ้าน


นายบรรจง แก้วอ้น
คนสวน