นักการและแม่บ้าน

 นายมนูญ  นาคคงคำ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
หัวหน้านักการภารโรง คนงานและแม่บ้าน


นายอดุลย์ศักดิ์ ขัตเตชา
 พนักงานบริการถ่ายเอกสารทั่วไป


นายสุชน ทองเถื่อน


นางระเบียบ มากมา
แม่บ้าน


นางลำจวน ชื่นชม
 พนักงานรักษาความปลอดภัย


นางจงรัก นวลอยู่
 แม่บ้าน


นางสมหมาย นิ่มอนงค์
 แม่บ้าน

นางสาวรัชดา   สระทองหา
แม่บ้าน


นายบรรจง แก้วอ้น
คนสวน

นางหนูเล็ก   โพธ์ศรี
แม่บ้าน