กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
นางวิภาดา   สุวรรณโณ
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนิษฐา จูเมฆา
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

นางรัศมี   ใจทอง
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานจริยธรรม

นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารงานวิชาการและหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางบุษรินทร์    ปั้นทอง
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวสาวิตรี   บุญส่ง
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
งานแนะแนว   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และคัดกรองนักเรียนยากจน

นางพัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

นางรัชนีวรรณ   เฮงทรัพย์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

นางสาวชนาพร เมฆดี
ตำแหน่ง  ครู  (คศ. ๑)   วิทยฐานะ   –
สาขาวิชา ภาษาจีน

ตำแหน่ง  ครู  (คศ. ๑)   วิทยฐานะ   –

สาขาวิชา ภาษาเมียนมาร์

นายรัฐสรรค์   ภูมิพัฒนาโสภณ
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน

นางสาวสาวสุจิรา   ทาสุข
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ