กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางรัชนีวรรณ   เฮงทรัพย์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางบุษรินทร์    ปั้นทอง
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานการเงิน


นางสาวสาวิตรี   บุญส่ง
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
งานแนะแนว   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และคัดกรองนักเรียนยากจน

นางสาวสุภัสสรา   บุญแต่ง
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ


นางสาวชนาพร เมฆดี
ตำแหน่ง  ครู  (คศ. ๑)   วิทยฐานะ   –
สาขาวิชา ภาษาจีน


นางสาวสุวรรณภัค  เพียจันทร์
ตำแหน่ง  ครู  (คศ. ๑)   วิทยฐานะ   –
สาขาวิชา ภาษาเมียนมาร์


นางสาวศวิตา   พร้าโมต
ตำแหน่ง  ครู  (คศ. ๑)   วิทยฐานะ   –
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

นางสาวกานต์ระวี   พันธุ์ศิริ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

นางสาวพลอยชมพู เพ็ญสุภา
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ


นายพงษ์ศักดิ์   พจสัณห์
 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ
(ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยสอน)


Mr.Andrew  Ndubuisi
Native English  Teacher

นายรัฐสรรค์   ภูมิพัฒนาโสภณ
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน

นางสาวกุลณัฐ  เอี่ยมสะอาด
 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาเกาหลี