กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
นางวิภาดา   สุวรรณโณ
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายพงษ์ศักดิ์  พจสัณห์
ตำแหน่ง ครู
โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

นางรัศมี   ใจทอง
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานจริยธรรม

นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารงานวิชาการและหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวสาวิตรี   บุญส่ง
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
งานแนะแนว   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และคัดกรองนักเรียนยากจน

นางพัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

นางณัฐชยาน์ แก้วไพฑูรย์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

นางรัชนีวรรณ   เฮงทรัพย์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –
สาขาวิชา ภาษาจีน

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –
สาขาวิชา ภาษาเมียนมาร์

นายรัฐสรรค์   ภูมิพัฒนาโสภณ
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน


นางสาวอสุวณี ซ่งสกุลชัย
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน