กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางรัชนีวรรณ   เฮงทรัพย์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางวิภาดา   สุวรรณโณ
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)


นางบุษรินทร์    ปั้นทอง
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานการเงิน


นางสาวสาวิตรี   บุญส่ง
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
งานแนะแนว   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และคัดกรองนักเรียนยากจน

 

นางพัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผนงาน งบประมาณ พัสดุและสินทรัพย์


นางสาวชนาพร เมฆดี
ตำแหน่ง  ครู  (คศ. ๑)   วิทยฐานะ   –
สาขาวิชา ภาษาจีน


นางสาวสุวรรณภัค  เพียจันทร์
ตำแหน่ง  ครู  (คศ. ๑)   วิทยฐานะ   –
สาขาวิชา ภาษาเมียนมาร์


นายนันท์ชญาท์   มั่นเจริญ
ตำแหน่ง  ครู  (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ


นางสาวศวิตา   พร้าโมต
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ


นายพงษ์ศักดิ์   พจสัณห์
 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ
(ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยสอน)


Mr.Andrew  Ndubuisi
Native English  Teacher

นายรัฐสรรค์   ภูมิพัฒนาโสภณ
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน

นางสาวกุลณัฐ  เอี่ยมสะอาด
 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาเกาหลี