กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี


 นางสาวนาถอนงค์ กางถัน
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
งานสารสนเทศโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
งานเลื่อนเงินเดือน
ระบบ SESA


นายมาโนช   พรามพิทักษ์
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นายวรวุฒิ   มะลิวงษ์ 
 ตำแหน่ง ครู  (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –
งานดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบ  B-Obec


นายสิทธิพงษ์    กุลทอง 
 ตำแหน่ง ครู  (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
ผู้ดูและระบบ Data Management Center
ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน (Webmaster :  http://www.phws.ac.th)
งานดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร์ 
 ตำแหน่ง ครู  (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน (Webmaster :  http://www.phws.ac.th)
ผู้ดูแล FACEBOOK PAGE  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา :: Phromphiramwittaya School
ระบบ E-MIS


นางสวิชญา   คำดีเพ็ง

 ตำแหน่ง ครู    (พนักงานราชการ)
งานประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน (Webmaster :  http://www.phws.ac.th)
ผู้ดูแล FACEBOOK PAGE  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา :: Phromphiramwittaya School


นางสาวกรรณิการ์ สีม่วง
ครูสอนคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกิจการนักเรียน