กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี


นายวรวุฒิ   มะลิวงษ์ 
 ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ   ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์
งานดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบ  B-Obec


 นางสาวนาถอนงค์ กางถัน
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
งานสารสนเทศโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
งานเลื่อนเงินเดือน
ระบบ SESA


นายมาโนช   พรามพิทักษ์
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นายสิทธิพงษ์    กุลทอง 
 ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ   ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
ผู้ดูและระบบ Data Management Center
ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน (Webmaster :  http://www.phws.ac.th)
งานดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร์ 
 ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ   ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน (Webmaster :  http://www.phws.ac.th)
ผู้ดูแล FACEBOOK PAGE  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา :: Phromphiramwittaya School
ระบบ E-MIS


นางสวิชญา   คำดีเพ็ง

 ตำแหน่ง ครู    (พนักงานราชการ)
งานประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน (Webmaster :  http://www.phws.ac.th)
ผู้ดูแล FACEBOOK PAGE  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา :: Phromphiramwittaya School


นางสาวกรรณิการ์ สีม่วง
ครูสอนคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกิจการนักเรียน