ITA สถานศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

 คู่มือสำหรับสถานศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

*********************************************************************************************

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2563
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา(Phromphiramwittaya School : Phws)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

**** หมายเหตุ การเปิดเผยข้อมูลของ สพม.39

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 : โครงสร้างหน่วยงาน 
02 : ข้อมูลผู้บริหาร 
03 : อำนาจหน้าที่
04 : แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
05 : ข้อมูลการติดต่อ 
06 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
07 : ข่าวประชาสัมพันธ์ 
08 : Q&A (ถาม-ตอบ)
09 : Social Network
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 : E -Service : [บริการสืบค้นสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา],  [ระบบกิจกรรมชุมนุม],  [ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ SGS],  [ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS],  [ระบบตรวจสอบการสแกนเข้าโรงเรียนของนักเรียน]
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 :

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    ตัวชี้วัดย่อยที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
43 : การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน