กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวปราณี   เกิดเชื้อ
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ. ๒)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสุภาพร   สวัสดิเทพ
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นายอนุสรณ์   นาคยิ้ม
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานกิจการนักเรียน


นางพรทิพย์   สุขเต็มดี 
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางลาวัลย์   แสงขำ
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)


นางจินตจิต    วงษา 
 ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ   ชำนาญการ (คศ.๒)


 นางรุ่งอรุณ   พินิจผล
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)


นางสาวกนกวรรณ    มีบุญล้ำ
ตำแหน่ง  ครู   (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –
ผู้ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT)
เจ้าหน้าที่ระบบโปรแกรมคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยโปรแกรม Scantool


นายภคพนธ์  ศิรินันทยา
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –