กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวปราณี   เกิดเชื้อ
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ. ๒)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสุภาพร   สวัสดิเทพ
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นายอนุสรณ์   นาคยิ้ม
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารงานวิชาการ


นางพรทิพย์   สุขเต็มดี 
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางลาวัลย์   แสงขำ
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)


นางจินตจิต    วงษา 
 ตำแหน่ง ครู  (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –
หัวหน้างานวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการศึกษา


 นางรุ่งอรุณ   พินิจผล
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)


นางสาวกนกวรรณ    มีบุญล้ำ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –
ผู้ดูแลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน(CCT)
เจ้าหน้าที่ระบบโปรแกรมคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยโปรแกรม Scantool


นายภคพนธ์  ศิรินันทยา
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   วิทยฐานะ   –