กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์


นางสาวกุสาวดี    คงจำเนียร
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)
วิชาเอก นาฏศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ


 นายสมพร   ตรีสงค์
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)
วิชาเอก ดนตรีสากล


นายภาณุพงศ์    สุดใจ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
วิชาเอก ดนตรีไทย


นางสาวรทิกร   พรพุฒิโชติ
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
วิชาเอก ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม