กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์


นางสาวกุสาวดี    ประเสริฐสิทธิ์
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)
วิชาเอก นาฏศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ


 นายสมพร   ตรีสงค์
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)
วิชาเอก ดนตรีสากล


นายภาณุพงศ์    สุดใจ
ตำแหน่ง  ครู (คศ.๑)   วิทยฐานะ   –
วิชาเอก ดนตรีไทย


นางสาวรทิกร   พรพุฒิโชติ
ตำแหน่ง  ครู (คศ.๑)   วิทยฐานะ   –
วิชาเอก ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


นางสาวกุลธิดา กันมา
ตำแหน่ง  ครูสอนศิลปะ