กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์


 นายสมพร   ตรีสงค์
ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ


นางสาวกุสาวดี    ประเสริฐสิทธิ์
ตำแหน่ง  ครู (คศ.๑)   วิทยฐานะ   –
วิชาเอก นาฏศิลป์


นายภาณุพงศ์    สุดใจ
ตำแหน่ง  ครู (คศ.๑)   วิทยฐานะ   –
วิชาเอก ดนตรีไทย