กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายอุดร ภูสมสี
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ


นางสาวสุนทรี ยอดทัพ
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางอานุช  จูเมฆา 
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

 

นางนัชชนา พรหมพร
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานบุคคลากร


นางธนวรรณ   แสนกล้า

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ  –


นางสาวธนาภรณ์   แสงทอง

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ  –


นางสาวสมสุวรรณ   เผือกสกุล
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ  –