กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นางสาวสุนทรี ยอดทัพ
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอานุช  จูเมฆา 
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางปราณีต ธีระกาญจน์ 
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางนัชชนา พรหมพร
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานบุคคลากร


นายชวลิต พรหมพร
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานธนาคารออมสินโรงเรียน
และนักศึกษาวิชาทหาร


นายอุดร ภูสมสี
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

นายสุรศักดิ์ สุรชาติพิทักษ์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)


นายอุดมศักดิ์ ธีระกาญจน์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้ากิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา


นางธนวรรณ   แสนกล้า

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ  –


นายวรวุฒิ   รัตนสากล
ตำแหน่ง ครูสอนสังคมศึกษา


นางสาวบุษราภรณ์   ฉิมมานาง
ตำแหน่ง ครูสอนสังคมศึกษา