กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายอุดร ภูสมสี
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ


นายชวลิต พรหมพร
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานธนาคารออมสินโรงเรียน
และนักศึกษาวิชาทหาร


นางสาวสุนทรี ยอดทัพ
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)


นางอานุช  จูเมฆา 
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

 

นางนัชชนา พรหมพร
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้างานบุคคลากร


นายสุรศักดิ์ สุรชาติพิทักษ์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)


นายอุดมศักดิ์ ธีระกาญจน์
ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒)
หัวหน้ากิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา


นางธนวรรณ   แสนกล้า

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ  –