งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


คลิกเพื่อดาวน์โหลด ผลการเลือกชุมนุมรายห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คำสั่งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ที่ 139/2562
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ และเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562