งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

– แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565(ไฟล์ Word)
– แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565(ไฟล์ PDF)

– แบบฟอร์มแบบบันทึกพัฒนาผู้เรียน-ปี-2563-(PDF)
– แบบฟอร์ม-แบบบันทึกพัฒนาผู้เรียน-ปี-2563-(DOCX หรือ WORD)
– ตัวอย่าง-แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ปี-2563

– คลิกเพื่อดาวน์โหลด ผลการเลือกชุมนุมรายห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

– คลิกเพื่อดาวน์โหลด คำสั่งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ที่ 139/2562
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ และเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562