งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน

คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา

  1. คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา
  2. แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา
  3. คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษา
  4. คู่มือแนวทางปฎิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
  5. ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า
  6. คู่มือการปฐมพยาบาล
  7. คู่มือการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
  8. คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน (คู่มือครู)