กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายขวัญชัย ศรีทอง
ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการ(คศ. ๒)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายเฉลิมพล    สโมรินทร์
 ตำแหน่ง ครู   (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –

 

นางสาวอรุณทิพย์   ลอยฟู
ตำแหน่ง ครู   (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –

นายวีรวัฒน์   เทศทิม
ตำแหน่ง ครูสอนพลศึกษา