กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายขวัญชัย ศรีทอง
ตำแหน่ง  ครู  (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายเฉลิมพล    สโมรินทร์
 ตำแหน่ง ครู   (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –

นางสาวอรุณทิพย์   ลอยฟู
ตำแหน่ง  ครู  (ครูผู้ช่วย)  วิทยฐานะ   –