กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายทิตย์อุทัย ชัยมาสพงษ์
ตำแหน่ง  ครู  (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –

นายขวัญชัย ศรีทอง
ตำแหน่ง  ครู  (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –