กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายขวัญชัย ศรีทอง
ตำแหน่ง  ครู  (คศ. ๑)  วิทยฐานะ   –

นางสาวอรุณทิพย์   ลอยฟู
ตำแหน่ง  ครู  (ครูผู้ช่วย)  วิทยฐานะ   –