สพม.39 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำฯ

แชร์ข้อมูล

ข้าราชการครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาที่จะเกษียณอายุราชการเม่สิ้นปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำฯ โดยมีนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการอบรม ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัดที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมสร้างสรรค์พัฒนางานด้านการศึกษา ด้วยความรัก ความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ อุทิศตน สืบทอดเจตนารมณ์และปณิธานในวิชาชีพอันทรงเกียรติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบอายุเกษียณอายุราชการ สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างกับอนุชนคนรุ่นหลัง และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข โดยได้รับความร่วมมือและกรุณาจากท่านพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี เลขาเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร นายสมชาย พรหมมณี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดพิษณุโลก และนายวิม เกาเทียน ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ผู้รับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำจำนวนทั้งสิ้น 117 คน ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

#ภาพข่าว Facebook : สพม สามเก้า พิษณุโลก อุตรดิตถ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.