อบรมความรู้ทางกฎหมาย ม.4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้ารับการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัว และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารพรหมรักษา โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา                              

อบรมความรู้ทางกฎหมาย ม.4 อ่านข่าวเพิ่มเติม

สนามสอบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาอำนวยความสะดวกโดยจัดจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร รร.

เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ทางโรงเรียนจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบโดยให้ร้านค้าภายในโรงอาหารของทางโรงเรียนจำหน่ายอาหารให้กับผู้เข้าสอบทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบและผู้ติดตาม

สนามสอบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาอำนวยความสะดวกโดยจัดจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร รร. อ่านข่าวเพิ่มเติม

สพม.39 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำฯ

ข้าราชการครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาที่จะเกษียณอายุราชการเม่สิ้นปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำฯ โดยมีนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการอบรม ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัดที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมสร้างสรรค์พัฒนางานด้านการศึกษา ด้วยความรัก ความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ อุทิศตน สืบทอดเจตนารมณ์และปณิธานในวิชาชีพอันทรงเกียรติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบอายุเกษียณอายุราชการ สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างกับอนุชนคนรุ่นหลัง และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข …

สพม.39 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำฯ อ่านข่าวเพิ่มเติม

การอบรมสัมมนาโครงการ “รู้กฎหมาย รักษาวินัย ครูไทยเข้มแข็ง” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการ “รู้กฎหมาย รักษาวินัย ครูไทยเข้มแข็ง” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการอบรม โดยกลุ่มกฎหมายและคดีได้จัดอบรมสัมมนาโครงการรู้กฎหมาย รักษาวินัยครูไทยเข้มแข็ง ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายกฎหมายออกใหม่สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อลดปริมาณผู้กระทำผิดวินัยจากการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 3. เพื่อสนับสนุนมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 120 …

การอบรมสัมมนาโครงการ “รู้กฎหมาย รักษาวินัย ครูไทยเข้มแข็ง” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา อ่านข่าวเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา (โครงการโรงเรียนในโรงงาน)

ครูสาวิตรี บุญส่ง นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา (โครงการโรงเรียนในโรงงาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินโครงการและเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ ความสามารถ ความถนัดของตนเอง พร้อมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและแนวทางการพัฒนาสู่อาชีพที่มั่นคง โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 260 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สพม.39 # รูปภาพจาก Facebook : สพม สามเก้า พิษณุโลก อุตรดิตถ์

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา (โครงการโรงเรียนในโรงงาน) อ่านข่าวเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีให้บ้านเมือง”

สหวิทยาเขตวังจันทน์ ประกอบด้วย ร.ร.จ่านกร้อง, ร.ร. พรหมพิรามวิทยา, ร.ร.วังมะด่านพิทยา, ร.ร.วัดโบสถ์ศึกษา, ร.ร.คันโช้งพิทยาคม และ ร.ร.ดงประคำพิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “โรงเรียนคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีให้บ้านเมือง” ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561        

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีให้บ้านเมือง” อ่านข่าวเพิ่มเติม

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมสมัครโครงการจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 4-5 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้าร่วมสมัครโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมสมัครโครงการจิตอาสาพระราชทาน อ่านข่าวเพิ่มเติม

สพม.39 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม นำสู่ รร.สุจริตเน้นเศรษฐกิจพอเพียง

รองผู้อำนวยการและครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม นำสู่โรงเรียนสุจริต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก #ภาพสวยๆ จาก Facebook : สพม สามเก้า พิษณุโลก อุตรดิตถ์

สพม.39 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม นำสู่ รร.สุจริตเน้นเศรษฐกิจพอเพียง อ่านข่าวเพิ่มเติม

มังคละ ต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และคณะ เปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.บ.ม.ท. โดยนักเรียนดนตรีมังคละ นาฏศิลป์ และผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาได้รับโอกาสร่วมแสดงในพิธีเปิด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูผู้ฝึกซ้อม ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน เมื่อ 29 สิงหาคม 2561  

มังคละ ต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อ่านข่าวเพิ่มเติม

“กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม” โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

“กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม” โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม โดยเข้าบรรยายธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน และเสริมสร้างปัญญารู้เท่าทันปัญหาของสังคม โดยเป็นโรงเรียนจำนวน ๕โรงเรียน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก #โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาวิทยา #กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม #วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช #กล้าแกร่ง ขอบคุณภาพกิจกรรมจากเพจ กล้าแกร่ง #กล้าแกร่ง

“กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม” โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ่านข่าวเพิ่มเติม