อบรมการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีห้องเรียน Smart Classroom รุ่นที่ 2

แชร์ข้อมูล

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 งานศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จัดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีห้องเรียน Smart Classroom รุ่นที่ 2 และการสร้างสื่อเว็บไซต์นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานให้แก่คณะครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยได้รับเกียรติจากนางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมการอบรม ณ ห้อง 213 อาคาร 2 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา